Procedura gromadzeniem i wydatkowaniem środków


Procedura gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych. W artykule wszechstronnie wyjaśniono zagadnienia ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości procent od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych opłaty pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym również niepodatkowych opłaty budżetowych. Czytelnik pozna zasady naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji odsetek dodatkowo możliwości udzielania ulg w ich zapłacie. Autor publikacji wskazuje tak jak okoliczności, w jakich jednostki sektora finansów publicznych są zmuszone zapłacić odsetki za zwłokę, i radzi, jakże sprowadzić tego typu przypadki. Zwraca uwagę na obowiązek wprowadzenia przez kierownika Jednostki sektora finansów publicznych procedur kontroli zarządczej procedury celne w unijnym kodeksie celnym i wskazuje, jakie działania związane z odsetkami za zwłokę w zapłacie mogą skutkować naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Jeżeli jesteś kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych, sekretarzem, skarbnikiem, głównym księgowym, innymi słowy też osobą odpowiedzialną za prowadzenie gospodarki finansowej jednostki, to na bazie tej strony www będziesz mógł uzupełnić i zmodyfikować obowiązujące w jednostce instrukcje i procedury – wykorzystując gotowe rozwiązania, czym różni się akcyza od vat zgodnie z nowymi przepisami złączone z: - polityką rachunkowości, - kontrolą zarządczą, - zamówieniami publicznymi, - gospodarką kasową i magazynową, - gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych, - sprawami kadrowymi (w tym delegacjami służbowymi), - podatkiem VAT. Artykuł została przygotowana w celu zaprezentowania zasad planowania, udzielania dodatkowo rozliczania wszystkich najważniejszych form dotacji, jakie są udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnia najnowszą (z 7 kwietnia 2017 r.) nowelizację Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 935) – dotyczy postępowania w przedmiocie zwrotu dotacji również ustawę z 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 659), która weszła w życie 28 kwietnia 2017 r. – przemiany nastąpiły w zakresie udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych; przed nowelizacją organ nie działał z urzędu, a tylko mógł orzekać na wniosek zobowiązanego; zmienione brzmienie art. 64 ustawy o finansach publicznych daje organowi opcja stosowania z urzędu ulgi w postaci umorzenia opłaty w całości. Poza powyżej wymienionymi zmianami lektura uwzględnia zarówno zmiany wprowadzone