jaki jest wpływ nowych regulacji


jaki jest wpływ nowych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach dokonane w ostatnim czasie zmiany w prawie pracy również w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na mus dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych. Nowy stan prawny pozwala na elektronizację dokumentacji pracowniczej również na realizacja skrócenia Archiwizacja dokumentacji pracowniczej czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych okresu przechowywania tej dokumentacji. Istotne jest dlatego poznanie szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, zwłaszcza, że są one odmienne dla dokumentacji pracowników zatrudnionych w rozlicznych okresach. W trakcie szkolenia drobiazgowo przeanalizowane zostaną normy możliwej elektronizacji akt osobowych także kryteria skrócenia okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej. Omówione zostaną również niezbędne zmiany w jednolitych rzeczowych wykazach akt. Od strony praktycznej prezentowany zostanie sposób kancelaryjnej obsługi tej dokumentacji w systemie tradycyjnym również w systemach klasy EZD. Poruszone będą także kwestie archiwizacji tej dokumentacji oraz wartościowania i zasad ewentualnego brakowania. Artykuł z obszaru zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, systemów workflow, elektronizacji dokumentacji, archiwistyki, prawa archiwalnego, systemów kancelaryjnych, sieci archiwów państwowych, licznych instrukcji dokumentacja w organach administracji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji archiwalnych, zasad wartościowania i opracowania akt osobowych w archiwach państwowych. Pojęcie dokumentacji pracowniczej, obszar pojęciowy przed 1 stycznia 2020 r., modele dokumentacji pracowniczej po 1 stycznia 2020 r., Regulacje ustawowe w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi, regulacje szczególne (np. ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach samorządowych, RODO), Bieżąca obsługa dokumentacji pracowniczej, prowadzenie na bieżąco akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej, elektronizacja dokumentacji pracowniczej, reguły przemiany postaci dokumentacji pracowniczej (z papierowej na elektroniczną i odwrotnie), oznacza to możliwe są „hybrydowe” akta osobowe?, techniczne aspekty elektronizacji akt osobowych, wymagania względem systemów teleinformatycznych, innymi słowy potrzebny jest nowy system teleinformatyczny to znaczy wystarczy wartość bezwzględna w systemach klasy EZD?, normy kontynuowania prowadzenia akt osobowych pracowników ponownie zatrudnianych, normy zabezpieczania i ochrony dokumentacji pracowniczej, normy udostępniania i wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikom również osobom uprawnionym, Obsługa dokumentacji pracowniczej w świetle instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, wykorzystanie wykazu akt (JRWA) w obsłudze spraw pracowniczych również akt osobowych pisma, sprawy, akta, teczki, Wartościowanie i skracanie okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej, wartość archiwalna dokumentacji pracowniczej, reguły skracania okresów przechowywania dokumentacji pracowniczej, którym dokumentom wydłuża się termin przechowywania a którym skraca i od czego to zależy, który jest oddziaływanie śmiałych regulacji na dotychczasowe akta osobowe, w szczególności te przechowywane w archiwach, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej porządkowanie akt osobowych, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej czy, kiedy i co można wyjmować z akt osobowych, w szczególności archiwalnych akt osobowych, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej sposób ewidencjonowania dokumentacji pracowniczej na potrzeby archiwalne, Archiwizacja dokumentacji pracowniczej sposób przechowywania i zabezpieczania dokumentacji pracowniczej w archiwach