czy kiedy i co można wyjmować z akt osobowych w szczególności


czy kiedy i co można wyjmować z akt osobowych w szczególności archiwalnych akt osobowych jest reprezentacja od strony praktycznej zadań powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Jakich danych wymagamy w kwestionariuszu wybranego kandydata do pracy? dodatkowo orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji kadrowej. Szkolenie odpowie m.in. na pytania oznacza to można żądać od kandydata na pracownika zaświadczenia o niekaralności Jakie są zasady układania dokumentów w aktach osobowych? i jak długo takie zaświadczenie jest aktualne, innymi słowy umowa o pracę zawarta w formie ustnej jest ważna oraz jakim sposobem prawidłowo zabić z akt pracowniczych odpis zawiadomienia o ukaraniu pracownika karą porządkową. W trakcie szkolenia uczestnicy skompletują teczkę akt osobowych. Dokumentacja pracownicza (kadrowa). Nawiązywanie i rozwiązanie stosunku pracy. Nowe świadectwo pracy i zasady wydawania. Najnowsze zmiany w obszarze prowadzenia akt osobowych, dokumentacji pracowniczej i dokumentacji zatrudnieniowej. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na śmiałych zasadach z uwzględnieniem kodeksów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów dodatkowo elektronizacji akt osobowych, zakaz kserowania dokumentów. Dokumentacja związana z czasem pracy. RODO – Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu (w dziale kadr)