Przeniesienie w stan nieczynny nauczyciela gimnazjum


Przeniesienie w stan nieczynny nauczyciela gimnazjum razem z propozycją zmniejszenia wymiaru zatrudnienia. Status prawny karta samooceny nauczyciela do dodatku motywacyjnego pracowników samorządowych został specjalny odrębną pragmatyką służbową w PracSamU. Celem ustawodawcy było stworzenie warunków zapewniających zawodowe, rzetelne i bezstronne wykonywanie zadań publicznych poprzez samorząd terytorialny. W PracSamU uregulowano wybrane aspekty wynikające ze stosunku pracowniczego tej grupy zawodowej, określając szczególnie podstawy nawiązania stosunku pracy, kwalifikacje wymagane do pracy w urzędach JST, zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze, reguły odbywania służby przygotowawczej, zasadnicze obowiązki pracowników samorządowych i ich najważniejsze uprawnienia czy zmianę stosunku pracy. W sprawach nieuregulowanych przepisami PracSamU będą miały zastosowanie przepisy KP. Ustawodawca w treści art. 4 PracSamU określa trzy podstawy nawiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym, przypisując im jednocześnie indywidualne stanowiska. Podstawą nawiązania stosunku pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych będzie wybór, wyznaczenia także umowa o pracę. W doktrynie i orzecznictwie sądowym podkreśla się, że zaledwie rodzaj pracy stanowi składnik nieodzowny umowy o pracę. Nie są umowami o pracę porozumienia obejmujące samo zobowiązanie kandydata na karta nauczyciela umowa na czas nieokreślony pracownika do świadczenia bliżej nieokreślonej pracy i zobowiązanie pracodawcy do zatrudnienia pracownika za nieoznaczonym wynagrodzeniem i na nieustalonym z góry stanowisku. Natomiast pozostałe elementy umowy mogą być uzupełnione z mocy prawa. Postanowienia umowne przewidujące całkowitą innymi słowy częściową nieodpłatność pracy są z mocy art. 18 § 2 KP nieważne, a zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy płacowe, przykładowo poprzez określone dla danego rodzaju pracy (stanowiska) wynagrodzenie w regulaminie wynagradzania, a w przypadku jego braku pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia, odpowiadającego rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, uwzględniającego ilość i próba świadczonej pracy oraz wysokość minimalnego wynagrodzenia. W przypadku, jak w umowie nie wskazano miejsca pracy, wykonywanie pracy odbywa się w siedzibie pracodawcy. Podziałowi na poszczególne kategorie pracowników samorządowych towarzyszy ustalenie warunków wymaganych na tych stanowiskach. karta nauczyciela podpisana przez prezydenta Z porównania kodeksów dotyczących zatrudnienia pracowników administracji publicznej określonych poszczególnymi pragmatykami zawodowymi wynika, że niektóre wymagania są wspólne dla wszystkich pracowników sektora władzy publicznej.

Komentarze: 1


noavatar.png
Alojzy Kallino 2020-05-30

Bardzo interesujący temat, dziękuję za oddanie. "Przyjaźń, która może się zakończyć, nigdy nie była prawdziwa". przez Saint Jerome.