likwidacja firmy a majątek trwały 2020 dla


likwidacja firmy a majątek trwały 2020 dla pracowników działów odpowiedzialnych majątek trwały finansowy za gospodarowanie majątkiem trwałym w placówkach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie także tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałym. Proces inwestycyjny w jednostce. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych również ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Zasady amortyzacji środków trwałych. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego – raport MT. Zasady likwidacji majątku po zmianach – protokół LT. Porządkowanie majątku – zasady, dokumentacja. Odpowiedzialność za mienie trwały w jsfp. Celem artykułu jest pomnożenie i wykończenie znajomości uczestników artykułu w zakresie zasad gospodarowania majątkiem trwałym w placówkach sektora finansów publicznych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na na ogół popełniane błędy wynikające z protokołów kontroli RIO i NIK w tym zakresie. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałymi: środki trwałe i pozostałe środki trwałe – istota i normy ewidencji; wyłączenie niektórych pozostałych środków trwałych z ewidencji ilościowo-wartościowej i przystąpienie ich wyłącznie ewidencją ilościową- zasady. Obiekt pojedynczy i zbiorczy, rozkład analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób prowadzenia i wymogi jakie powinna spełniać, wartości niematerialne i legislacyjne – definicja, zasady ewidencji, reguły gospodarowania majątkiem trwałym dodatkowo podręcznik obiegu dokumentów i sposób postępowania inwentaryzacyjna jako filary prawidłowego funkcjonowania majątku stabilnego w jednostce. Proces inwestycyjny w jednostce i Majątek trwały 2020 finansowy wyrażenie omowne źródeł finansowania inwestycji w tym: z budżetu podstawowego, z dotacji celowej, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł – również sposób ich księgowania, podział budżetowa inwestycji i remontów, sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania dodatkowo rozrachunek tych kosztów, obieg dokumentów i związane z nim odpowiedzialności w procesie inwestycyjnym – protokoły OT, PT. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych także ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych: wartość początkowa środków trwałych wg ceny nabycia czyli kosztów wytworzenia, ulepszenie środków trwałych w kontekście ustawy o rachunkowości również ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych a remont – różnice i podobieństwa, moment ujęcia wartości początkowej środków trwałych dodatkowo jej przemian w księgach rachunkowych jednostki, utrata wartości środków trwałych, Majątek trwały 2020 składniki ,księgi inwentarzowe (papierowe i programy komputerowe) – istota, reguły prowadzenia, porządkowanie. Zasady amortyzacji środków trwałych: obowiązki kierownika jednostki majątek trwały środki trwałe w obszarze ustalania zasad amortyzacji środków trwałych, metody amortyzacji środków trwałych, projekt amortyzacji dodatkowo tabela amortyzacyjna, amortyzacja uproszczona.