ZFŚS 2020 skład komisji blog o ZFŚS


ZFŚS 2020 skład komisji blog o ZFŚS skierowane jest do osób zajmujących się problematyką ZFŚS, które posiadają wcześniej podstawową wiedzę w tym obszarze i są zainteresowane jej poszerzeniem. Blog o ZFŚS ma na celu kompleksowe wyobrażenie zagadnień powiązanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych wraz z omówieniem zmian na 2020 r. Blog o ZFŚS zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i szkolenie z powodu którym uczestnicy szkolenia będą mogli w pożyteczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących kodeksów odpisy na zfśs w 2020 a także podzielić się wśród sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki. Zobacz jakże działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego, spełnienie warunków umożliwiających wybór, zasady wypłaty świadczenia urlopowego, świadczenie urlopowe a przychód pracownika, dochodzenie zwrotu wypłaconego świadczenia urlopowego, opcja pomniejszenia wysokości świadczenia urlopowego, warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i świadczenia urlopowego, Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS, możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych, możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu, zredukowanie podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego a koszty uzyskania przychodu, Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS, krąg osób uprawnionych określenie członków rodzin, osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich, objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu, jakim sposobem zdefiniować emeryta rencistę byłego pracownika, uzależnienie pomocy od rodzaju umowy stażu pracowniczego wymiaru etatu, Ustawowy profil aktywności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian, na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS, imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN, pożyczki na cele mieszkaniowe, reguły wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS, oprocentowanie pożyczki, skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika byłego pracownika dodatkowo emeryta czyli rencisty, Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych, sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych, sprawdzanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów, na podstawie jakich kodeksów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny, lub niezłożenie przez pracownika dokumentów zfśs na 2020 rok odpis potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS, program 500+ a eksperymentowanie sytuacji życiowej, Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych, osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu, co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych, wysokość odpisów w 2020 roku odmrożenie oznacza to zamrożenie kwoty? ustawa okołobudżetowa, wysokość odpisów na rzecz poszczególnych grup zawodowych, wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS, o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS, Korekta rocznego odpisu na ZFŚS, w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym, metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu, korektura rocznego odpisu a koszty uzyskania przychodu, Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę, środki pieniężne przekazywane w przypadku przejścia całości innymi słowy części zakładu na nowego pracodawcę, w jaki sposób ustalić wysokość przekazywanych środków, termin na przekazanie środków, Procedura wydania treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS, obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi, czyli pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek przemiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych, wybór przedstawiciela załogi pracowników, Komisje socjalne, zasady tworzenia komisji socjalnych, skład komisji, komisja socjalna jako organ opiniodawczy, komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia, Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS przemiany od 01 stycznia 2020 r, paczki na rzecz pracowników, bony towarowe, bilety i karnety na rzecz pracowników, zapomogi dla pracowników, Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania do kwoty 1000 i 6000 zł w danym roku, Pozostałe zmiany 2020 roku

Komentarze: 1


noavatar.png
Arkadiusz Sobczyk Autor ok. 150 pozycji na temat prawa pracy 2020-05-10

Przez chwilę byłem nieobecny, ale teraz pamiętam, dlaczego kochałem tę witrynę. Dzięki, spróbuję sprawdzać częściej. Jak często aktualizujesz witrynę?